Vanliga frågor

Här hittar du några vanliga frågor och förhoppningsvis svara på din fråga.

Om du inte hittar det du söker kan du även kontakta vägföreningen med din fråga på epost info@åledsväg.se.

Vilka är med i Åleds Vägförening?

Medlemmar är i stort sett alla ägare till fastigheter i Åled.
Den formella beteckningen är fastigheter inom Enslöv GA:2.
Om du tittar på ett utdrag om din fastighet så står det något i stil med.

Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter:
Gemensamhetsanläggningar Enslöv GA:2

Om det står så innebär det att du är medlem i vägföreningen.

Varför finns vägföreningen?

Denna fråga är något som styrelsen skall ta reda på och få fram en bra förklaring till.

Allt sedan kommunsammanslagningen på 1970 talet har kommunen tagit på sig den praktiska skötseln av de enskilda vägarna i Åleds samhälle.

Det formella väghållningsansvaret ligger dock på vägföreningen.

Inom Halmstads kommun har det under en längre tid utretts om kommunen kan ta över även det formella ansvaret men på möte 2004-11-02 beslöt kommunstyrelsen ”att kommunen tillsvidare inte är beredd att erbjuda sig att överta huvudmannaskapet för de vägföreningar som finns inom Halmstad kommun”

När bildades föreningen?

Föreningen bildades 1954.

Mycket av uppbyggnaden skedde i samband med att de olika områdena i Åled byggdes.

Sedan 2004 har det saknats en fungerande styrelse.

I samband med en förändring av andelstalen i början av 2004 tillsattes en syssloman av Länsstyrelsen för att sköta föreningen med främsta uppgift att få fram en ny styrelse.

På grund av sjukdom och annat drog arbetet ut på tiden och en styrelse bestående av Åledsbor kunde först tillsättas på årsmötet 2008.

Hur många medlemmar har vägföreningen?

Totalt ingår 581 fastigheter. Dessa har ett totalt andelstal på 674.

Av de 581 fastigheterna är ca 530 småhus.

Då många fastigheter har fler ägare gör det att det är ca 850 personer som är medlem i föreningen.

Vad är andelstal?

Andelstalet är hur stor dela av föreningens kostnader som varje fastighet skall betala.

Tidigare var andelstalet beräknat på taxeringsvärde men från och med 2004 är det ett schablonvärde där 1 motsvarar en normal villa.

Andelstalet beslutas av Lantmäteriet i samband med en förrättning av en fastighet.

Det görs i huvudsak ingen skillnad på fastigheter var i samhället de är belägna. Inte heller gjordes det någon skillnad på fastigheter med direktutfart mot allmän väg då dessa fastigheter normalt ändå har nytta av vägnätet för färd till t.ex. affär, daghem m.m.

För företag klassades de i tre klasser (Mindre=+1, mellan=3, stort=6) beroende på uppskattad trafikmängd som de alstrar.

Vad gör kommunen?

Kommunen har ansvaret för drift och underhåll av vägarna.

I textan Hjärtefrågor från 2002 kan man läsa följande om vägföreningar:

I Halmstads kommun finns ca 30 områden som omfattas av vägföreningar.

Kommunen har sedan år 1974 och år 1996 tagit över ansvaret för den löpande driften och underhållet av vägarna i områden med helårsboende respektive med blandat hel- och delårsboende. Ansvaret omfattar vinterväghållning, barmarksrenhållning och beläggningsförnyelse, det vill säga asfaltering.

Ansvaret innebär att upprätthålla vägens standard på belagd del och ingenting annat.

Vägföreningarna ligger oftast i kommunens ytterområden eller inom de mindre tätorterna i kommunen, samt längs kuststräckan. Dessa vägar har ofta en tekniskt lägre standard.

Om standarden skall höjas genom till exempel förbättring av dagvattenavledning eller asfaltering av grusvägar är detta respektive vägförenings ansvar.

Jag har hört att kommunen skall ta över

Ja. Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska ta över ansvaret för allmän plats som idag förvaltas av vägföreningar runt om i kommunen.

Först ut är Trönninge och utredning hur det skall gå till påbörjades 2021 och presenterades 2023.

”Kommunfullmäktige har redan 2013 bestämt att standardhöjningen ska bekostas av fastighetsägare som är anslutna till vägföreningen. Kommunen står för plankostnader och särskilda utredningskostnader.”

Det är oklart hur lång tid det kommer ta med övertagandet i Trönninge men det planeras til 2027 och det arbetet kommer sen ligga till grund för övriga föreningar.
Åled ligger i grupp 3 och det kan därför dröja innan kommunen tar över.

Läs mer om Kommunens övertagande.
Länk till nyheten på Halmstad kommun

Vad innebär enskilt huvudmannaskap?

I detaljplanen över Åled är huvudmannaskapet enskilt vilket innebär att det är de boende som ansvarar för utbyggnad och drift och underhåll av i planen angivna allmänna platser.

I lantmäteribeslutet är fastlagt vilka områden som ingår i gemensamhetsanläggningen och vilka andelstal respektive deltagande fastighet har.

Enskilt huvudmannaskap innebär att det är de boende som bekostar och ansvarar för utbyggnad och drift och underhåll av allmänna platser.

Kommunalt huvudmannaskap innebär att det är kommunen som ansvarar för utbyggnad och drift och underhåll av allmänna platser.

Kommunen kan ta ut gatukostnader av de boende i samband med utbyggnaden.

Varför kostar medlemsavgiften 100 kr?

Medlemsavgiften beslutades på årsmötet och sattes till 100 kr per andel.

Av detta går det mesta åt för att hålla föreningen igång och inte riskera att en syssloman måste ta över igen (då var avgiften 500kr).

Vem ansvarar för att betala medlemsavgiften?

Medlemsavgiften skall betalas av ägaren till fastigheten som är ägare vid den datum som årsstämman fasställer debiteringslängden, normalt samma som årsmötesdatum.

Om ägarbyte skett kring detta datum kan avgiften delas mellan nuvarande och förra ägaren (beroende på tillträdesdatum). Se §44 i lagen om förvaltning av samfälligheter.

Om ägarbyte har skett i närheten av detta datum kan det även finnas fel i debiteringslängden då det är viss fördröjning innan föreningen får uppdateringar.

Kontakta då vägföreningen på medlem@åledsväg.se (glöm inte ange fastighetsbeteckning).

Jag har tappat bort inbetalningskortet för fakturan.

Medlemsavgiften kan betalas direkt på Bankgiro 5036-8703.

Ange fastighetsbeteckningen och ditt namn på inbetalningen.

Hur mycket du skall betala ser du beroende på årets medlemsavgift och ditt andelstal.

Vad händer om man inte betalar medlemsavgiften?

Medlemsavgiften är tvingande enligt lagen om förvaltning av samfälligheter.

Det går till och med att driva avgiften till inkasso för att få in den.

Betalas någon ersättning ut till styrelsen?

Ja, trotts att det är en ideell förening så betalas det ersättning till styrelsen.

Ersättningen 2011 är:

  • 6000 kr till ordförande.
  • 6000 kr till kassör.
  • 4000 kr till övriga ledarmöter.
  • 1000 kr till suppleanter.
  • 800 kr till revisorer.

Ersättningen beslutades på årsmötet.

Kommentarer inaktiverade.